Profil firmy
ISO + Certifikát
Služby
Reference
Realizace
Technika
Sportovní činnost
Kontakty
 
Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2, tel.: 321 763 031, 321 763 248....


Základní informace, profil firmy

HALKO stavební společnost, spol. s r.o. byla založena uzavřením společenské smlouvy dne 17. 10. 1991. Organizace vznikla zápisem do obchodního rejstříku v oddílu C., vložka 6956, dne 16. ledna 1992 vedeného Krajským obchodním soudem v Praze. S platností od 8.7.2009 došlo ke změně názvu a sídla firmy.

Identifikační údaje:
Obchodní název: HALKO stavební společnost, s.r.o.
Sídlo: Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2
Tel.: 321 763 031, 763 247, 763 248
Fax: 321 762 112
IČO: 43090150
DIČ: CZ43090150
Bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín
č. účtu: 1412058 / 0300
e-mail: halko@halko-sro.cz

Charakteristika organizace

Těžištěm činnosti organizace je provádění dopravních staveb. V této oblasti si organizace HALKO stavební společnost, s.r.o. vybudovala rovnocenné postavení s konkurenčními organizacemi a úspěšně se uchází o zakázky u rozpočtových organizací i u objednatelů ze soukromého sektoru.

Nárůst objemu zakázek si vyžádal zvýšení počtu zaměstnanců stavební činnosti z počátečních 22 na nynějších cca 50.
Za dobu existence organizace pořídila bez nutnosti úvěru převážnou většinu stavebních strojů a zařízení a nemovitost č.p. 60 v katastrálním území Nová Ves I, v současnosti je započata rekonstrukce tohoto objektu. Koncem roku 1995 byl organizaci poskytnut úvěr na koupi objektu bývalé sokolovny č.p. 94 v kat. území Nová Ves I. Tato nemovitost byla zrekonstruována a technicky zhodnocena a v roce 1998 byl areál, SQUASH CENTRUM HALKO, uveden do provozu. Úvěr je v plné výši splacen. Organizace dále vlastní množství stavebních strojů a zařízení.

Oblast působnosti organizace


Předmětem činnosti organizace HALKO stavební společnost, s.r.o. je dle výpisu
z obchodního rejstříku:

  • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.
  • poradenská činnost ve stavebnictví;
  • zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví;
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej;
  • výroba stavebních hmot, prvků a materiálů;
  • silniční motorová doprava;
  • hostinská činnost;
  • provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužící regeneraci a rekondici;
  • ubytovací služby;

Politika IMS organizace HALKO stavební společnost, s.r.o.

 

Organizace HALKO stavební společnost, s.r.o. se zabývá prováděním dopravních staveb.

Strategií managementu organizace je zavádění nových technologií, trvalý růst, stabilita, flexibilita a efektivita organizace, vysoce profesionální tým pracovníků, komunikace se zákazníky i dodavateli, dokonalá kvalita nabízených služeb a aktivní přístup k  vytváření pozitivního vlivu na životní prostředí.

 

Vedení společnosti vyhlašuje tuto politiku v systému managementu kvality

a environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 

Společnost

· Organizace se zavazuje plnit požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005,  ČSN OHSAS 18001:2008, tj. principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování a zefektivňování řízení všech procesů ovlivňujících kvalitu, bezpečnost práce a životní prostředí.

· Organizace umožní přístup veřejnosti a zainteresovaných stran ke všem informacím o environmentálních aspektech, dopadech a profilu organizace. Organizace  bude podporovat výměnu informací a otevřený dialog s pracovníky, dodavateli, zákazníky a spolupracovat s orgány státní správy, krajskými úřady a zájmovými skupinami.

·

Zákazník

· Dosáhnout toho, aby se naše společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro vlastní pracovníky.

 

Pracovníci

· Trvale vytvářet a rozvíjet dobré pracovní prostředí, zabezpečit školení, výcvik všech pracovníků dále podporovat zvyšování kvalifikace a odbornosti  klíčových pracovníků. Vedení organizace stanovilo jednotlivé kompetence. Pro hodnocení a motivaci všech pracovníků používá jako stěžejní kriterium kvalitu práce.

· Organizace se zavazuje používat pouze materiály a výrobky, které jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného používání. Dbát o ochranu zdraví pracovníků a ochranu vnějších subjektů souvisejících s prostředímve kterém organizace vykonává svoji činnost.

 

Dodavatel

·  Při budování dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztahů klade organizace vysoké nároky na kvalitu.

 

Bezpečnost práce

· Organizace se zavazuje k důslednému dodržování bezpečnostních předpisů a tím k minimalizaci vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.

·  Organizace se zavazuje k zapojení všech pracovníků do procesu identifikace nebezpečí a vytvářet prostředí k prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Technologie a provoz

·  Organizace se zavazuje dbát o řádnou údržbu mechanizmů, zařízení, přednostně používat ekologicky šetrné technologie. Zabezpečit provoz s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí především v oblastech vod, půdy, ovzduší, hluku, prašnosti, exhalací, vibrací a odpadu.

 

Právní a jiné požadavky

· Vedení organizace se zavazuje plnit legislativní a jiné požadavky, kterým podléhá. Organizace bude dodržovat závazné limity emisí do životního prostředí a usilovat o jejich minimalizaci a usilovat o zlepšení environmentálního profilu.

·  Prioritou je snaha o postupné snižovaní spotřeby energií,  surovin na základě vědeckých a technických poznatků, zabezpečit jejich ekologickou manipulaci, skladování, zpracování a likvidace obalů. Přednostně používat nové, ekologicky šetrné materiály, výrobky a služby.

· V rámci politiky integrovaného systému managementu  bude stanovovat a pravidelně přezkoumávat cíle.

 

Neustálé zlepšování

·   Vedení organizace se zavazuje k neustálému zlepšování svých veškerých procesů.

 

       V Nové Vsi I

       dne 2.5.2012

       společníci Halko stavební společnost, s.r.o.